Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez DORAN GROUP sp. z o.o. sp. k.


1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z Nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) jest DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sępólno Krajeńskie (89-400) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 22, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000549878, NIP: 5552108867, REGON: 361092910, (dalej „Administrator”).
W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami: telefonicznie: (+48) 52 385 88 73 lub mailowo: info@dorangroup.pl

2. Dlaczego DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza Państwa dane?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, aby świadczyć usługi na oczekiwany przez naszych klientów poziomie i możliwie najdogodniejszy dla Pani/Pana sposób, z zachowaniem wszelkich zobowiązań prawnych, które prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej generuje.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów, zawartej umowy lub na podstawie udzielonej zgody, w szczególności:

KLIENCI INDYWIDUALNI ORAZ KONTRAHENCI

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. nawiązywania relacji handlowych/usługowych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 2. zawarcia i wykonania umowy handlowej/usługowej, gdy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej      przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. ściągania należności, gdy przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. marketingu usług/produktów własnych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 8. marketing usług/produktów podmiotów trzecich, gdy Administrator pozyska w tym celu wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

KANDYDACI DO PRACY

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO),
 2. wykorzystania Pani/Pana aplikacji w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie,
 3. inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

INNE OSOBY KORESPONDUJĄCE ZE SPÓŁKĄ

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi,
 2. obsługi formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na zapytania, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi,
 3. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. marketingu usług/produktów własnych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. marketingu usług/produktów podmiotów trzecich, gdy Administrator pozyska w tym celu wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Jakie prawa posiada Pani/Pan w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,  sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO),
 • do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych oso¬bowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

5. Czy musi Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Pani/Pana wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody.
Jeśli Pani/Pan jest naszym klientem lub przedstawicielem jednego z naszych Kontrahentów, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku umową na świadczenie usług lub umową sprzedaży. W tym przypadku nie ubiegamy się o zgodę na przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych, ponieważ łączące nas zobowiązania i wzajemne interesy prawne są podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

6. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.
W celu realizacji umowy, przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas jej trwania. W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia naszych roszczeń względem kontrahentów, jak i przez czas, w którym możemy otrzymać karę za brak posiadania właściwej dokumentacji. W celu archiwalnym przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia. W przypadku, kiedy podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych oraz z umów zawartych przez Administratora danych osobowych.
Pełne dane dotyczące podmiotów współpracujących z Administratorem podlegają udostępnieniu w siedzibie DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

8. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Pani/Pana dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostanie Pani/Pan o tym indywidualnie poinformowany.

9. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

10. Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec Państwa automatycznie wydawane decyzje?

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest to proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji. Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Informujemy, że nie przetwarzamy Pani/Pana danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania.

11. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci

Jeśli ustalimy, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze uzyskanie zgody od opiekuna prawnego a w sytuacji jej nie udzielenia usunięcie tych danych.

12. Mają Państwo pytania wątpliwości lub chcecie Państwo zrealizować jedno ze swoich praw, o którym mówimy w punkcie 4?

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych możecie Państwo skontaktować z nami telefonicznie: (+48) 52 385 88 73 lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@dorangroup.pl