Uprawa


Miskanta z powodzeniem uprawiać można na glebach klas niższych (V i VI), jednakże skutkować to może mniejszym przyrostem biomasy w kolejnych latach. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy gleby o takiej klasie są dobrze nawodnione. W takim przypadku Miskantus „plonuje” podobnie jakby był sadzony na glebach wyższych klas.

PRZYGOTOWANIE GLEBY

Przygotowując stanowisko pod uprawę miskanta olbrzymiego należy zwrócić uwagę na to, że rośliny sadzi się wiosną w uprawie szeroko-rzędowej, a początkowy rozwój roślin jest powolny. Z tego względu uzasadnione jest jesienne zwalczanie uciążliwych chwastów. Sposób przygotowania gleby jest analogiczny jak pod zasiewy zbóż. Przed założeniem plantacji na polach użytkowanych rolniczo należy wykonać podorywkę w celu przykrycia resztek pożniwnych oraz zalecane jest wykonanie orki zimowej na głębokość 20-25 cm, aby zgromadzić w glebie zapasy wody niezbędne do wiosennego wzrostu i rozwoju roślin. W razie niskiego pH gleby (poniżej 5,5) przed orką należy zastosować 2-3 t/ha nawozów wapniowych w przeliczeniu na CaO. Miskant olbrzymi może być uprawiany na polach czasowo wyłączonych spod produkcji rolniczej, jednak wymaga to szczególnie starannego odchwaszczenia, najlepiej w roku poprzedzającym założenie plantacji, poprzez zastosowanie herbicydów nieselektywnych na zielone chwasty oraz wysianie przedplonu.


SADZENIE

Miskant olbrzymi nie rozmnaża się generatywnie przez nasiona, stąd jedyną metodą założenia plantacji jest wysadzenie sadzonek uzyskanych poprzez podział karp (sadzonki korzeniowe – tzw. rizomy) lub technologią in vitro. Termin sadzenia jest ściśle uzależniony od sezonu zimowego. W teorii przyjmuje się, iż sadzenia należy dokonywać od początku kwietnia do końca maja. Ze względu na niską udatność nie zaleca się nasadzeń jesiennych. Głębokość sadzenia zależy także od rodzaju sadzonek i waha się od 10-15 cm przy wysadzaniu rizomów lub 7-8 cm przy wysadzaniu sadzonek in vitro.

Podstawową kwestią przy określaniu wielkości obsady na 1 ha, którą należy rozstrzygnąć, jest cel założenia plantacji. Wyróżnia się tutaj dwie możliwości. Pierwszą z nich jest założenie plantacji dla celów rozmnożeniowych. Jest to tzw. Plantacja mateczna, z której w kolejnych latach uprawy zamierza się pozyskiwać sadzonki. Drugą z możliwości jest założenie plantacji przemysłowej, która przeznaczona będzie na cele energetyczne. Zasadniczą różnicą pomiędzy powyższymi typami plantacji jest wielkość obsady na 1 ha plantacji. Preferowane i rekomendowane przez nas wielkości przedstawia poniższa tabela.

Plantacja matecznaPlantacja przemysłowa
# RozstawRozstawIlość sztukRozstawIlość sztuk

1Rozstaw minimalny
0,3 x 0,75 m44.500 szt/ha0,5 x 0,75 m26.700 szt/ha
2 Rozstaw optymalny0,5 x 0,75 m26.700 szt/ha 0,75 x 0,75 m17.800 szt/ha
3 Rozstaw maksymalny0,75 x 0,75 m 17.800 szt/ha1 x 0,75 m13.400 szt/ha

PIELĘGNACJA, UTRZYMANIE PLANTACJI

Przy uprawie Miskanta zabiegi pielęgnacyjne ograniczają się do ochrony plantacji (odchwaszczania roślin) w pierwszym roku wegetacji, gdy młode to jeszcze rośliny nie są w stanie wygrać walki o słońce i minerały z mocniejszymi chwastami. Przed wschodem miskanta bez obawy możemy zastosować środek typu RoundUp (Randap).

Z doświadczenia wiemy, że taki zabieg jest wystarczający, w przypadku plantacji zakładanych na glebach klasy IV i lepszych. Sytuacja wygląda trochę inaczej, gdy mamy do czynienia z glebami gorszej jakości. Wtedy możemy wspomóc miskanta poprzez zastosowanie następujących środków:

 • do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować CHWASTOX, LINTUR, GRANSTAR, MUSTANG
 • do zwalczania chwastów jednoliściennych (perz, owies głuchy, chwastnica, włośnice) środki o nazwie TITUS i ATTRIBUT.

Miskant olbrzymi nie wymaga wysokiego poziomu nawożenia mineralnego, mimo wytwarzania znacznego plonu biomasy. Wieloletnie badania nad rozwojem miskanta wykazały, że pod koniec sezonu wegetacyjnego następuje przemieszczanie z pędów nadziemnych do rizomów dużych ilości składników pokarmowych, które są wykorzystywane przez roślinę na wiosnę do budowy nowych pędów. Proponowane dawki nawozów i termin ich stosowania są następujące:

 1. w roku założenia plantacji (na żyznych glebach nie jest konieczne lub po przyjęciu się sadzonek, przed uprawkami wiosennymi):
  • azot – 30 kg/ha,
  • fosfor – 20 kg/ha,
  • potas – 40 kg/ha,
 2. w następnych latach (wiosną po obeschnięciu pola, można je wymieszać z glebą narzędziem stosowanym do odchwaszczania międzyrzędzi):
  • azot – 60-90 kg/ha,
  • fosfor – 30-50 kg/ha,
  • potas – 80-100 kg/ha,
  • magnez – 20-25 kg/ha,
  • wapń (w razie potrzeby, co 4 lata).

Na przełomie jesieni i zimy można zastosować na plantacji miskanta płynny nawóz organiczny w postaci gnojowicy, w maksymalnej ilości 30 m3/ha (lub osady ściekowe), co praktycznie może zastąpić nawożenie mineralne.

W warunkach europejskich miskant olbrzymi wykazuje wysoką odporność na większość patogenów roślinnych. Na plantacjach nie jest dotychczas prowadzona ochrona chemiczna, co przyczynia się do niskiego poziomu kosztów utrzymania.